Innehåll och upplägg

Utbildningen utgår bl.a. från den modell som kallas CAP. Cap står för Children are people too och är en anpassad version av Minnesotaprogrammet. Focus ligger på deltagarnas egna känslor och tankar där vi fokuserar på det friska, positiva och lustfyllda.

Inspiration har även hämtats från traumateorier som t.ex. Feed (fokuserad emotionell edukativ debrifing) och Antonovskys teori om att individens förmåga att hantera påfrestningar bottnar i en ”känsla av sammanhang” (KASAM) som skapas genom att tillvaron är/görs begriplig, meningsfull och hanterbar.

Utbildningen är interaktiv, dvs. kursdeltagarna medverkar som subjekt och deltar aktivt i övningarna som programmet bygger på.

Dag 1
Allmänt om barn med eller utan uppehållstillstånd och deras familjer, varför det är så viktigt att arbeta förebyggande med flyktingbarn, hur utbildningen är upplagd, de olika temana etc.
Tema Känslor

Dag 2
Temana Försvar, Tiden innan flykten och Flykten

Dag 3
Temana Asylprocessen/Ny i Sverige och Familjen

Dag 4
Temana Risker och val och Du är värdefull

Dag 5
Temana Kommunikation och Framtid

Dag 6
Summering av BIV/S utbildningen, information om andra aktiviteter kring BIV/S, marknadsföring, rekrytering, utvärdering mm
Tema Fest/ avslut